ประกาศเรื่อง การสมัคร การทดสอบ และการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนรักษาดินแดน (รด.) ได้จัดให้มีการรับสมัคร การทดสอบและรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอมาตยกุลขอแจ้งกำหนดการต่างๆ ดังนี้

*** ใบสมัครและใบรายงานตัวให้นักเรียน Download และ Print ออกมาให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน (ใน 1 แผ่น มีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)