ประกาศเรื่อง การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2567