ประกาศเรื่อง การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2566