ประกาศเรื่อง การรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจำนวน 2,000 บาท จากภาครัฐ และกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน เรื่องการรับสมัครนักเรียน และเรื่องอื่นๆ