ประกาศเรื่อง การรับสมัครและการทดสอบร่างกายของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564