ประกาศเรื่อง การมารับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเรียนและเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี (สำหรับคนที่ยังไม่มารับ)