ประกาศเรื่องใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเรียนและเงินค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี