ประกาศเรื่องเปิดให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 มาทดลองเรียนที่โรงเรียน