ประกาศเรื่องเปิดให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 มาทดลองเรียนที่โรงเรียน รอบที่ 2 และ รอบที่ 3