ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนขอแจ้งเรื่องต่างๆ ดังนี้ค่ะ