ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่องนักเรียนใหม่ และ นักเรียนชั้น ป.4 ป.5 ป.6 มารับหนังสือเรียน