ประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยน และพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์