ประกาศเพิ่มเติม เรื่องการเฝ้าระวัง Covid-19 สำหรับนักเรียนห้องป.6ค และแจ้งเลื่อนการไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3