ประกาศวันที่ 3 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งยกเลิกการให้บริการรถโรงเรียน