ประกาศลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง แจ้งนักเรียนใหม่ และ นักเรียนปัจจุบัน เรื่องการมารับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น