ประกาศลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การขอเรียน Online ในช่วงที่โรงเรียนเปิดให้มาเรียนที่โรงเรียน