ประกาศลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 แจ้งเรื่องโครงการ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน”