ประกาศลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 แจ้งเรื่องวิธีการใช้งาน Google Classroom (สำหรับนักเรียนใหม่)

วิธีการใช้งาน Google Classroom

ขั้นที่ 1 สมัคร Gmail

  • ถ้านักเรียนเป็นผู้สมัคร ขอให้ระบุชื่อผู้ใช้งานเป็นชื่อของนักเรียน
  • หากผู้ปกครองเป็นผู้สมัครสำหรับนักเรียนชั้นเล็กๆ กรุณาระบุว่าเป็นผู้ปกครอง นักเรียนชื่ออะไร เช่น Pจินนี่ หมายถึง Parent ของจินนี่
  • Gmail 1 Account ใช้กับนักเรียน 1 คนเท่านั้นค่ะ
  • นักเรียนที่มี Google Classroom อยู่แล้วให้เข้าร่วมชั้นเรียนโดยใส่รหัสชั้นเรียน

ขั้นที่ 2 Download Google Classroom

  • Download Google Classroom แล้วเข้าร่วมชั้นเรียน หรือ join class โดยระบุรหัสห้องเรียน

ขั้นที่ 3 Download Google Meet

  • Download Google Meet เพื่อเตรียมประชุมรับฟังการชี้แจง และตอบคำถามแบบ Live (ในบางกรณี)