ประกาศลงวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565