ประกาศลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง แจ้งแนวทางการเปิดภาคเรียน