ประกาศลงวันที่ 24 มกราคม 2565 แจ้งเรื่องต่างๆ และเรื่องเงินส่วนที่ทางโรงเรียนจะคืนให้กับผู้ปกครอง