ประกาศลงวันที่ 14 มกราคม 2565 แจ้งเรื่องการเปิดเรียนวันที่ 17 มกราคม 2565 และเรื่องอื่นๆ