ประกาศลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เรื่อง การจัดการกรณีมีนักเรียน ครู หรือ เจ้าหน้าที่ ติดโควิด-19