ประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เรื่อง การสมัครและการทดสอบร่างกายของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แจ้งนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565)