ประกาศผลการรับนักเรียน ชั้น อ.1 และ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565