ข่าว ร.ร. อมาตยกุล ปีที่ 33 ฉบับที่ 197 แจ้งเรื่องกำหนดการสอบ เปิด – ปิดภาคเรียน และเรื่องอื่นๆ