ข่าว ร.ร. อมาตยกุล ปีที่ 32 ฉบับที่ 189 แจ้งเรื่อง การมาสอบของนักเรียนในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19