ข่าวโรงเรียนฉบับนี้ ขอแจ้งกำหนดการต่างๆ และสิ่งที่โรงเรียนดำเนินการในภาคเรียนนี้ค่ะ