ขอเสนอแนะเรื่องการดูคลิปของนักเรียน

เพื่อคลายกังวล และเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถบริหารจัดการเรื่องการดูคลิปของนักเรียนชั้นเล็กๆ ได้  ขอเสนอดังนี้ค่ะ