กิจกรรม “Write & Talk เดี่ยวไมโครโฟน” ม.5 ศิลป์ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา “สังคมศึกษา พัฒนาชีวิต” สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนสายศิลป์ คณิต-ชีวิต ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยนักเรียนต้องคิด และเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจจะนำเสนอและฝึกฝนตัวเองให้สามารถเล่าเรื่องดังกล่าวในที่สาธารณะได้จึงจะผ่านการทดสอบ

ต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง คุณครู และศิษย์เก่า ที่รับเกียรติมาเป็นคณะกรรมการให้คะแนน โดยนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุด 3 ลำดับ จะได้รับรางวัล

กิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆ ทุกคนมีพัฒนาการด้านการพูด กรรมการทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กๆ เก่ง และมีลีลาการพูดที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ค่ะ

ชนะเลิศ “Write & Talk เดี่ยวไมโครโฟน” ปี 2563 ได้แก่ นายศิรกาญจน์ ปิตุทิพย์

รองชนะเลิศอันดับ 1 “Write & Talk เดี่ยวไมโครโฟน” ปี 2563 ได้แก่ นางสาวปรียาภรณ์ มิตรแสงสุข

รองชนะเลิศอันดับ 2 “Write & Talk เดี่ยวไมโครโฟน” ปี 2563 ได้แก่ นายแสงเพชร ทุมมาลา