กำหนดการเรียนชดเชยสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.4 – 6