แจ้งเวลารับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6