แจ้งเรื่อง การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี

ตามที่ภาครัฐเตรียมจะจัดสรรวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กอายุ 12 – 18 ปี และในวันนี้ คือ 28 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนได้รับแจ้งให้ดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลเองนั้น ทางโรงเรียนได้ปรึกษากับผู้แทนผู้ปกครองแล้ว ได้ข้อสรุปว่า เพื่อความปลอดภัยและสะดวก สมควรให้นักเรียนไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล และควรเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน และอยู่ใกล้โรงเรียน

ทางโรงเรียนจึงประสานงานไปที่โรงพยาบาล ซีจีเอช พหลโยธิน (เซ็นทรัลเยนเนอรัล เดิม) ที่เข้าโครงการนี้ ทางโรงพยาบาลได้ตอบรับ และยินดีที่จะฉีดวัคซีนให้นักเรียนโดยจะประสานงานเรื่องวัคซีนให้ เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว ทางโรงพยาบาลจะติดต่อให้ทางโรงเรียนนำนักเรียนไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล

ผู้ปกครองกรุณาติดตาม Website ของโรงเรียน เพื่อทราบกำหนดวัน เวลา ที่นักเรียนจะได้รับวัคซีนค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งทาง Website ของโรงเรียน ค่ะ