แจ้งเรื่อง การฉีดวัคซีนนอกจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน

จากนโยบายของ รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สำรวจนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน นอกจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระการรับ-ส่งของผู้ปกครอง และการเดินทางไปฉีดวัคซีนดังนั้น ร.ร.อมาตยกุลจึงแจ้งข่าวดังกล่าว และแจ้งรหัสของโรงเรียน คือ 1110100080 และเพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูล ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน นอกจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน ที่ลิ้งค์ http://shorturl.at/bgwC6 ภายใน 26 ก.ย. 2564