แจ้งเรื่อง การเตรียมเอกสารแบบสำรวจและใบยินยอม และแบบคัดกรองเพื่อรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน อายุ 12 – 18 ปี

ตามที่ภาครัฐเตรียมจะจัดสรรวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กอายุ 12 – 18 ปี และให้โรงเรียนสอบถามความสมัครใจและความยินยอมของผู้ปกครองนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนดำเนินการดังนี้

  1. ดูคลิป การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด 19 ในเด็ก ของกระทรวงศึกษาธิการตาม Link ด้านล่าง

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบสำรวจและใบยินยอม และแบบคัดกรอง พร้อมกรอกเอกสารแล้วนำมาในวันที่ฉีดวัคซีน (รอแจ้งกำหนดการวันฉีดวัคซีนจากภาครัฐ)