เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ในรูปแบบที่ 2 ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ