สมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “รู้จัก และเท่าทัน ระบบ TCAS” รุ่นที่ 1 และ 2