เลข ม.6

เลข ชุดที่ 1 https://amatyakulschool.com/O-NET-Math-M6C1.mp4

เลข ชุดที่ 2 https://amatyakulschool.com/O-NET-Math-M6C2.mp4

เลข ชุดที่ 3 https://amatyakulschool.com/O-NET-Math-M6C3.mp4

เลข ชุดที่ 4 https://amatyakulschool.com/O-NET-Math-M6C4.mp4

เลข ชุดที่ 5 https://amatyakulschool.com/O-NET-Math-M6C5.mp4

เลข ชุดที่ 6 https://amatyakulschool.com/O-NET-Math-M6C6.mp4

เลข ชุดที่ 7 https://amatyakulschool.com/O-NET-Math-M6C7.mp4

เลข ชุดที่ 8 https://amatyakulschool.com/O-NET-Math-M6C8.mp4

เลข ชุดที่ 9 https://amatyakulschool.com/O-NET-Math-M6C9.mp4

เลข ชุดที่ 10 https://amatyakulschool.com/O-NET-Math-M6C10.mp4