สังคม ม.4 วิทย์ – ศิลป์

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 – 8 Week ที่ 7 – 8

https://www.amatyakulschool.com/Social-M4C1.mp4

คลิปเพิ่มเติม

คลิปที่ 1 เรื่อง องคุลีมาล Angulimala Thai 2016

https://www.youtube.com/watch?v=DWzc87z6A2s

คลิปที่ 2 เรื่อง ประวัติ หมอชีวกโกมารภัจจ์ นายแพทย์ประจำตัวพระพุทธเจ้า | สุริยบุตร เรื่องเล่า

https://www.youtube.com/watch?v=G-4ZHSMfVbY

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 – 10

https://www.amatyakulschool.com/Social-M4C2.mp4

คลิปเพิ่มเติม

คลิปที่ 1 เรื่อง ธรรมศึกษาชั้นโท 2560 วิชา อนุพุทธประวัติ : ตอนที่ 22 พระปฏาจาราเถรี

https://www.youtube.com/watch?v=swdgQhSn9Kc

คลิปที่ 2 เรื่อง ธรรมศึกษาชั้นโท 2560 วิชา อนุพุทธประวัติ : ตอนที่ 23 พระปฏาจาราเถรี ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=i1SrTu8-jS4

คลิปที่ 3 เรื่อง พุทธสาวิกา อุบาสิกา จูฬสุภัททา

https://www.youtube.com/watch?v=OsSZa4pnkzs

สัปดาห์ที่ 11 – 12 Week ที่ 11 – 12

https://www.amatyakulschool.com/Social-M4C3.MP4

คลิปเพิ่มเติม

คลิปที่ 1 เรื่อง [สังคม] ศาสนา สาระสำคัญของศาสนาพุทธ และหลักการจำหลักธรรมง่ายๆ

https://www.youtube.com/watch?v=m3wBbirxigA

คลิปที่ 2 เรื่อง ติวคนชอบสอบ”วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”

https://www.youtube.com/watch?v=0v8Aoi8b38g

สัปดาห์ที่ 13 – 14 Week ที่ 13 – 14

https://www.amatyakulschool.com/Social-M4C4.MP4

คลิปเพิ่มเติม

คลิปที่ 1 เรื่อง ประเภทของศาสนพิธี ตอน 1

https://www.youtube.com/watch?v=qGpIGVpZ4qo

คลิปที่ 2 เรื่อง ประเภทของศาสนพิธี ตอน 2

https://www.youtube.com/watch?v=3k5zj9EIXVQ

สัปดาห์ที่ 15 – 16 Week ที่ 15 – 16

https://www.amatyakulschool.com/Social-M4C5.MP4

คลิปเพิ่มเติม

คลิปที่ 1 เรื่อง เพลงหน้าที่ชาวพุทธ ๔ อย่าง ชมรมเผยแผ่สื่อสร้างเสริมธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

https://www.youtube.com/watch?v=Hf5maxcfAgs

คลิปที่ 2 เรื่อง เพลงชาวพุทธ – มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

https://www.youtube.com/watch?v=w_FWpSKrVDQ

สัปดาห์ที่ 17 – 18 Week ที่ 17 – 18

https://www.amatyakulschool.com/Social-M4C6.MP4

คลิปเพิ่มเติม

เรื่อง มารยาทชาวพุทธ

https://www.youtube.com/watch?v=v4ecrzqRi3k

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**