ระเบียบนักเรียนมัธยม

ประกาศเรื่องระเบียบอาคาร 4-5 (แก้ไข 22 ธันวาคม 2558)

เพื่อความเป็นระเบียบและเพื่อดำรงความเป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ  ขอประกาศระเบียบต่อไปนี้ (เป็นระเบียบที่สอดคล้องกับมารยาทสังคม และความปลอดภัยของนักเรียน) 

1.การเข้าแถวตอนเช้า  เวลา 7.45 น. เมื่อได้ยินเสียงระฆัง ครั้งที่ 1  นักเรียนขึ้นอาคารเรียน 4-5 ได้ (จะมีครูเวรมาตีระฆังในเวลา 7.45 น. ทุกวัน)  ยกเว้นวันที่ฝนตก ครูเวรจะตีระฆังก่อนเวลา

2.เวลา 08.00 น. เสียงระฆังครั้งที่ 2  นักเรียนทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกันที่ด้านล่างยกเว้นวันที่ฝนตก

3.นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. หากมาถึงโรงเรียนหลัง 08.00 น. ถือว่ามาสาย  มาสาย 1 ครั้งจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ 0.25 คะแนน และจะติดประกาศให้นักเรียนทราบสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

4.การจัดตารางเรียน ต้องนำสมุดและหนังสือในทุกวิชาที่เรียนในวันนั้นมาให้ครบ

5.ในห้องเรียน 

6.ห้องพักครูเป็นที่เฉพาะ หากจำเป็นต้องเข้าไป ต้องเคาะประตูและขออนุญาตก่อน

7.ไม่รับฝากของในตู้เย็น ถ้าจำเป็นจริงๆ ให้ติดต่อฝากกับพี่ปุ๊ พี่พัน

8.เวลาเย็น ก่อนเลิกเรียน ทำเป็นขั้นตอนดังนี้

9.ไม่อนุญาตให้นักเรียนมัธยมต้นอยู่บนอาคาร 4 ช่วงพักกลางวัน ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากครูหัวหน้าตึกเป็นกรณีๆ ไป

10.ก่อนเวลา 17.00 น. นักเรียนออกจากอาคาร 4-5 ทั้งหมด ( นักกีฬา 17.30 น.) ก่อนเวลา 18.00 น. นักเรียนทุกคนออกจากทุกอาคารเรียนทั้งหมด หากยังคงมีความจำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียน จะต้องเข้าสู่ระบบค่าปรับ โดยจะมีครูหรือเจ้าหน้าที่ดูแล

11.การไปเรียนที่อาคาร 2 หรือ 3  ต้องมีครูมารับและส่งทุกครั้ง  ไม่อนุญาตให้ไปโดยลำพัง

12.นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

1. ตักเตือน และลงบันทึก

2. เชิญผู้ปกครอง

3. ตัดคะแนนความประพฤติ

           

ระเบียบนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22  ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

                                                                                 โรงเรียนอมาตยกุล  

                                                                                22 ธันวาคม 2558