ระเบียบของโรงเรียน

ระเบียบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ฉบับแก้ไข 25 ตุลาคม 2555

1.     เรื่องการมาโรงเรียนและกลับบ้าน

        1.1    นักเรียนควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น. หากมาถึงโรงเรียนหลัง 08.00 น. ถือว่ามาสาย

        1.2    นักเรียนชั้นประถม จะต้องมีผู้ปกครองมารับกลับบ้าน และหลัง 17.00 น.               หากยังไม่มี  ผู้ปกครองมารับจะต้องมาอยู่กับครูเวรที่ อาคาร 2 และเสียค่าปรับ นักกีฬาเริ่มปรับ 17.30 น.

        1.3    นักเรียนชั้นมัธยม ต้องออกจากอาคาร 4 – 5 ก่อน 17.00 น. และ ออกจากทุกอาคารก่อนเวลา 18.00 น. หลังจาก 18.00 น.จะเข้าสู่ระบบค่าปรับที่มี ครูหรือเจ้าหน้าที่ดูแล

        1.4    นักเรียนชั้นมัธยม หากมีความจำเป็นต้องกลับบ้านก่อนเวลา ต้องแจ้งครูหัวหน้าตึก และนำใบอนุญาตจากครูหัวหน้าตึกมายื่นที่ประตูออก

        1.5    นักเรียนจะต้องมาเรียนไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ

        1.6    ไม่อนุญาตให้นักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนเอง

        1.7    ผู้ปกครองของนักเรียนจะต้องคล้องบัตรอนุญาตผ่าน เข้า – ออก เมื่อเข้ามาในโรงเรียน

        1.8    ผู้ปกครองที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์มาส่งนักเรียนขอให้วนส่งด้วยระบบเดียวกับรถยนต์

2.     การปฏิบัติตนในโรงเรียน

        2.1    นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบในโรงเรียน เชื่อฟังครู ไม่ก้าวร้าว

        2.2    นักเรียนต้องรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน และช่วยรักษาความสะอาดทั้งใน และนอกห้องเรียน

        2.3    ห้ามนักเรียนเอางานวิชาอื่นที่ไม่ใช่วิชาประจำคาบขึ้นมาทำหากไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน

        2.4    ห้ามนักเรียนออกนอกห้องเรียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน

        2.5    ห้ามนักเรียนนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องเรียน

        2.6    กรณีที่ไม่มีครูเข้าสอน ให้หัวหน้าห้องไปแจ้งที่ห้องพักครู

        2.7    ต้องระวังคำพูด โดยใช้คำพูดสุภาพและเหมาะสมในบริเวณโรงเรียนเสมอ

        2.8    ต้องประพฤติตนให้ถูกต้องตามมารยาทสังคม ไม่หยอกล้อ หรือ ทำร้ายผู้อื่น

3.     การแต่งกาย – ทรงผม

        3.1    นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกระเบียบ เสื้อไม่หลุดออกนอกกางเกงใส่รองเท้าไม่เหยียบส้น

        3.2    เมื่อแต่งชุดพละ  ชั้นประถม เสื้อพละ กางเกงยืดขาสั้นสีกรมท่าไม่มีลาย

                        (  ชั้น ป.4 – 6 อนุโลมให้ใส่กางเกงวอร์ม ขายาวได้ )

                        ชั้นมัธยม   เสื้อพละ  กางเกงวอร์มขายาวสีกรมท่า

        3.3    เมื่อแต่งชุดไปรเวท ต้องแต่งอย่างสุภาพเรียบร้อย สะอาด ถูกกาลเทศะ

        3.4    เมื่อแต่งชุดลูกเสือ ต้องแต่งให้ถูกระเบียบ

3.5 เรื่องทรงผม

– นักเรียนชายตัดผมให้เรียบร้อย ไม่ทำสีผม

– นักเรียนหญิง  ไว้ผมทรงสุภาพ   ไม่ทำสีผม  ผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย

3.6 นักเรียนชาย ห้ามใส่ต่างหู

4.     การปฏิบัติตนนอกโรงเรียน

        4.1    แม้จะอยู่นอกบริเวณโรงเรียน เมื่อแต่งชุดนักเรียน จะต้องแต่งให้ถูกระเบียบเสื้อต้องไม่หลุดออกนอกกางเกง

        4.2    ไม่รวมกลุ่มในที่ไม่เหมาะสม

        4.3    ไม่รวมกลุ่มบริเวณร้านค้า และไม่ไปร้านเกมในซอยหลังโรงเรียน

        4.4    ต้องระวังคำพูด โดยต้องใช้คำพูดที่สุภาพ และระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุกับวัยรุ่นอื่นๆ บนท้องถนน

5.     สิ่งที่ห้ามนำมาโรงเรียน

        5.1    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่รบกวนสมาธิในการเรียน นักเรียนอนุบาล ประถม ห้ามนำโทรศัพท์มือถือมา

        5.2    อุปกรณ์และเครื่องประดับราคาแพง และของมีค่าอื่น และเงินสดที่มากเกินไป

        5.3    ไพ่ สื่อลามก อนาจาร

        5.4    สิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น บุหรี่ ยาเสพติด

        5.5    นักเรียนมัธยม หากนำโทรศัพท์มือถือมา ระหว่างเวลาเรียน จะต้องฝากไว้กับคุณครู

6.     บทลงโทษ

        6.1    ให้ครูใหญ่ ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา หรือครูที่เกี่ยวข้อง รวมกันจำนวนอย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการพิจารณาบทลงโทษสำหรับนักเรียน

        6.2    ลำดับการลงโทษ

                1.     ตักเตือน                    

               2.     ตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ 5 – 10 คะแนน  และคะแนนความประพฤตินี้จะไปปรากฏที่ใบรับรองการเป็นนักเรียน                             

3.     เชิญผู้ปกครองมาพบ

                4.     ทำกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้

                5.     ไม่อนุมัติให้ผ่านคุณลักษณะพึงประสงค์ ต้องมาทำกิจกรรมเพื่อแก้ไข

                6.     พักการเรียน

                7.     หากเป็นกรณีร้ายแรง จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ

                8.     เชิญให้ออก

                9.     กรณีนักเรียนชั้นมัธยมฝ่าฝืน ไม่ฝากโทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาเรียนให้ครูเก็บโทรศัพท์มือถือพร้อม ซิม ไว้ ครั้งแรก เป็นเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 เป็นเวลา 14 วัน ครั้งต่อๆ ไป อยู่ในดุลยพินิจที่เหมาะสมของครู

7.     การให้รางวัล

        7.1    ให้ครูใหญ่ ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา หรือครูที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย           3 คน เป็นกรรมการพิจารณาการให้รางวัลนักเรียนโดยตำแหน่ง

        7.2    กรรมการสามารถเพิ่มคะแนนความประพฤติให้แก่นักเรียนเมื่อเห็นว่า                     นักเรียนทำความดีตามสมควร ครั้งละ 5 – 10 คะแนน

        7.3    กรรมการสามารถให้ประกาศนียบัตรรับรองความประพฤติด้านต่างๆ เมื่อ                 นักเรียนทำความดี

8.     เรื่องการเรียนต่อสำหรับ ชั้น ป.4 ม.1 และ ม.4 ม.5 และ ม.6

        8.1    สำหรับชั้น ม.1 นักเรียนต้องส่งงานและผ่านทุกเกณฑ์ตามประกาศของโรงเรียน

        8.2    สำหรับชั้น ป.4 ม.1 ม.4 ม.5 และ ม.6 นักเรียนจะต้องมีคะแนนความประพฤติไม่น้อยกว่า 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

9.     ให้ครูใหญ่และครูทุกคน เป็นผู้ดูแล ให้กำลังใจ สนับสนุน ให้เป็นไปตาม       ระเบียบ

        ระเบียบนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

                                                                        โรงเรียนอมาตยกุล

                                                                        25 ตุลาคม  2555