คำชี้แจง

  1. บางวิชา เป็นการมอบหมายงาน และกำหนดให้ดูคลิปของ สสวท. หรืออื่นๆ
  2. บางวิชา เป็นการกำหนดงานให้ทำ
  3. บางวิชา กำหนดให้ดูคลิปของทางโรงเรียน
  4. เข้าใจและทราบว่า บางวิชาหนังสือและสมุดอยู่ที่โรงเรียน ใน file จึงมีตัวแบบฝึกหัด ไว้ให้ด้วย ถ้านักเรียนมีสมุด ให้ทำในสมุด ถ้าไม่มี ให้ใช้กระดาษ หรือสมุดอื่น
  5. การนับสัปดาห์ ให้เริ่มนับว่า สัปดาห์ที่ 4 คือวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 63