รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

                                                        ชั้นอนุบาล 1

 1. รับพี่น้องแท้ๆ ของนักเรียนปัจจุบันเข้าเรียนทั้งหมด

โรงเรียนพิจารณารับพี่น้องแท้ๆ ของนักเรียนปัจจุบัน  (ที่กำลังเรียนอยู่ในปีการศึกษา 2564) เข้าเรียนเป็นลำดับแรกก่อนนักเรียนอื่นโดยจะต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

 • รับนักเรียน 40 คน ด้วยวิธีจับฉลาก

รับสมัครโดยวิธีการจับฉลากในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564  ระหว่างเวลา 08.00–12.00 น.โดยมีขั้นตอนดังนี้  (ไม่มีค่าใช้จ่าย  ไม่จำเป็นต้องรีบมาก่อนเวลานาน  เตรียมสูติบัตร  และเตรียมปากกามาด้วย)

 • กรอกใบสมัคร และ ไปที่โต๊ะตรวจสอบอายุของนักเรียน
 • จับฉลากหมายเลข (มีหมายเลขตั้งแต่ 1 – 500 )
 • เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วกลับบ้านได้ โรงเรียนจะประกาศผลการจับฉลากทาง  Website             www.amatyakulschool.com  วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม  2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 • มอบตัวนักเรียน  พร้อมชำระค่าเทอม ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.  

3.  หากมีที่นั่งเหลือจะรับนักเรียนตามดุลยพินิจของโรงเรียน

 • ถือหลักประโยชน์สูงสุดของนักเรียน และประโยชน์สูงสุดของโรงเรียน (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน) เป็นสำคัญ เช่น รับนักเรียนที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนที่เข้าใจและมั่นใจแนวคิดของโรงเรียน  เพื่อทุกฝ่ายจะทำหน้าที่ได้ดีและได้ผลผลิตที่ดี  การรับนักเรียนในหัวข้อ 3 นี้โรงเรียนปฏิเสธ  เงินใต้โต๊ะ บนโต๊ะ และสินบน ทุกชนิด 
  • ผู้ปกครอง download ใบสมัคร และยื่นใบสมัครให้โรงเรียนพิจารณาได้ตั้งแต่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
  • ประกาศผลการคัดเลือกทาง www.amatyakulschool.com  วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.00น.

                                              ชั้น อ.2 – ป.3  (ไม่มีการจับฉลาก)

 • ถือหลักประโยชน์สูงสุดของนักเรียน และประโยชน์สูงสุดของโรงเรียน (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน) เป็นสำคัญ เช่น รับนักเรียนที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนที่เข้าใจและมั่นใจแนวคิดของโรงเรียน  เพื่อทุกฝ่ายจะทำหน้าที่ได้ดีและได้ผลผลิตที่ดี  การรับนักเรียนในหัวข้อ 3 นี้โรงเรียนปฏิเสธ  เงินใต้โต๊ะ บนโต๊ะ และสินบน ทุกชนิด 
  • ผู้ปกครอง download ใบสมัคร และยื่นใบสมัครให้โรงเรียนพิจารณาได้ตั้งแต่ 9 ตุลาคม 2564  เป็นต้นไป    

4. เกณฑ์อายุของนักเรียน

ชั้นเกิดระหว่างชั้นเกิดระหว่าง
อ.117 พฤษภาคม 2561 –16  พฤษภาคม 2562ป.117 พฤษภาคม 2558 –16  พฤษภาคม 2559
อ.217 พฤษภาคม 2560 –16  พฤษภาคม 2561ป.217 พฤษภาคม 2557 –16  พฤษภาคม 2558
อ.317 พฤษภาคม 2559 –16  พฤษภาคม 2560ป.317 พฤษภาคม 2556 –16  พฤษภาคม 2557

5. การทดสอบความรู้ของนักเรียน

             ไม่มีการทดสอบนักเรียนทุกระดับชั้น

         ***เนื่องจากมีผู้มาจับฉลากจำนวนมากในแต่ละปีและพบปัญหาว่า ไม่มีที่จอดรถเพียงพอ กรุณาไม่      

          นำรถมาในวันจับฉลากค่ะ เบอร์ติดต่อ 02-9728890, 02-9728894, 02-5523291,   

www.amatyakulschool.com   โรงเรียนไม่มี Facebook