แจ้งเรื่องการมาเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.2

โรงเรียนกำลังเตรียมการให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.2 กลับมาเรียนที่โรงเรียนค่ะ ดังนี้

  1. โรงเรียนสอบถามจำนวนนักเรียนที่จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากนักเรียนมาก จึงสามารถจัดให้สลับกันมาเรียนที่โรงเรียนได้สัปดาห์ละ 2 วัน ขณะนี้กำลังจัดวัน ห้อง ครู และตารางสอน
  2. นักเรียนจะเริ่มกลับมาเรียนในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดว่าชั้นใดจะมาเรียนวันใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
  3. มีรถโรงเรียนให้บริการในวันที่นักเรียนมาเรียน
  4. นักเรียนชั้นป.1 – ป.2 ที่แจ้งความประสงค์จะไม่มาโรงเรียน ให้มารับเอกสารใบสั่งงาน สมุด หนังสือ และเสื้อกีฬาสีได้ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 17.30 น.