แจ้งเพิ่มเติม สรุปวันมาเรียนของชั้นอนุบาล

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 มาเรียนตามตารางปกติ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 และมาเรียนเพิ่มเติมอีกช่วงหนึ่ง ดังนี้

ชั้นมาเรียนวันที่
อนุบาล 1 และ อนุบาล 37 – 9 เมษายน และ 16 เมษายน และ 19 เมษายน
อนุบาล 220 – 23 เมษายน และ 26 เมษายน

**** หากสถานการณ์เปลี่ยน อาจมีการเปลี่ยนแปลง