เลข ม.4 วิทย์ Week 10 – 12

https://www.amatyakulschool.com/Math-M4-6-ExponentialLogarithm-2.MP4