เลข ม.3 Week 10 – 12

https://www.amatyakulschool.com/Math-M3C6.mp4

ดูคลิป Project14 บทที่ 4 เรื่องความคล้าย

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book1/