เลข ม.1 Week 13 – 15

คลิปของทางโรงเรียน

https://amatyakulschool.com/Math-M1C7.mp4

คลิปเพิ่มเติม

คลิปที่ 1 เรื่องหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=nJMLICWfAM8&feature=youtu.be

คลิปที่ 2 เรื่องภาพที่ได้จากการมอง ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=X_0wvoQ2z60&feature=youtu.be

คลิปที่ 3 เรื่องภาพที่ได้จากการมอง ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=1tvFaWxxBl8&feature=youtu.be

คลิปที่ 4 เรื่องรูปเรขาคณิตที่ประกอบ ขึ้นจากลูกบาศก์ ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=RLyMTuRpk4I&feature=youtu.be

คลิปที่ 5 เรื่องรูปเรขาคณิตที่ประกอบ ขึ้นจากลูกบาศก์ ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=vSVo32Y7bvo&feature=youtu.be

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**