เลข ม.1 Week 10 – 12

ดูคลิป (เพิ่มเติม)

คลิปที่ 1 ทบทวนรูปเรขาคณิต หนึ่งมิติ สองมิติ และสาม มิติ

คลิปที่ 2 ตอนที่ 34 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

คลิปที่ 3 คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตอนที่ 2

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**