เลข ป.6 Week 13 – 15

https://amatyakulschool.com/Math-P6C7.mp4